Jernhusen rustar för en växande region

I en stad som växer, vill och behöver vi utveckla området till en mer självklar mötespunkt nära kollektivtrafiken. Vi vill göra det möjligt för ännu fler att jobba, leva och bo nära stationen och på så sätt göra det enklare att resa kollektivt. Vi har nu en antagen detaljplan som ger oss ytterligare möjlighet att bidra till den utvecklingen. Stationsnära stadsutveckling är något vi är extra bra på.

Visionsbild av Tomorrow för Jernhusen

Målet - en blandstad med liv över hela dygnet

Under april 2024 godkändes en ny detaljplan för området. Den möjliggör för sex nya byggnader helt integrerade i stationsområdet, och som utöver mixen av kontor, bostäder och annat kommer att inrymma vissa stationsfunktioner. Exakt vad husen ska innehålla kommer att arbetas fram under de kommande åren, men det övergripande målet kvarstår - nämligen att bidra till att fler kan arbeta, bo och verka nära kollektivtrafiken.
När fler arbetar, bor och verkar nära Centralstationen kan vi tillföra innehåll som skapar en blandad stad som lever över hela dygnet. Ambitionen är därför att området utvecklas med en mix av bostäder, kontor, hotell, butiker och kultur som möter människors behov i denna del av regionen där flest rör sig.

Jubileumstornet interiör

En mix av många människor dygnet runt skapar trygghet

Eftersom vi vet att trygghet skapas i miljöer med en mix av många människor under dygnets alla timmar så är utgångspunkten i vårt arbete att utveckla stationer och platser som människor vill besöka. Det bidrar till en trygg stadsmiljö.

Regioncity mellan jubileumstornet och alvtornet

Vikten av att utveckla i en stad och region som växer

Göteborg och hela regionen växer. Här mår näringslivet som bäst i Sverige just nu. Därför vill vi utveckla Centralstaden till att bli en mer självklar mötespunkt nära Centralstationen.
Med fler människor, följer fler jobb. Vi vill inte bara skapa förutsättningar för fler människor att enklare ta sig till Göteborgs näringsliv utan vi vill också förenkla det motsatta – att göra det enklare för göteborgare att arbeta utanför staden. När allt är klart kommer vi ha tillfört många arbetsplatser i det bästa kollektivtrafiknära läget vi har i regionen och tusentals jobb kommer ha skapats här.

Livet mellan husen

Vi skapar plats för många på en liten yta

Det här är regionens och Göteborgs bästa kollektivtrafiknära läge men som i dag är undanskymt och dåligt utnyttjat. Vi jobbar för att det framöver inte längre ska vara en plats som passeras och väljs bort, utan målet är att blanda stadsflödet med flödet av de många resenärerna som rör sig här i dag och i framtiden.
Vi vill ta vara på platsens potential och tillgängliggöra området för fler människor. När vi gör det vill vi ta vara på ytan på ett klokt sätt som göra att så många som möjligt kan nyttja den bygga tätt. Husen i området kommer att bli högre än i dag. Vi jobbar tillsammans med Göteborgs stad som i översiktsplanen har pekat ut den här platsen som en bra plats att nyttja ytan på så effektivt sätt som möjligt för att göra den tillgänglig för så många som möjligt.
Det är många steg kvar innan vi sätter i gång att bygga och vi kommer att fortsätta att utforma våra hus med stor omsorg.